1.

2006-03-06 – 2008-09-31  Viešojoje įstaigoje Abromiškių reabilitacijos ligoninė vykdytas projektas “Viešosios įstaigos “Abromiškių reabilitacijos ligoninė” darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas”   (Sutarties Nr. 224-ESF/2004/2.2.0-02-124-211) . Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

Plačiau…

2.

EEE FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTAS VAIKŲ SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PLĖTROS UŽTIKRINIMAS
VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

2008 m. birželio 28 dieną pasirašyta Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Vaikų sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir plėtros užtikrinimas viešojoje įstaigoje Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ įgyvendinimo sutartis.

Projektas finansuojamas iš EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų. Projekto idėja susijusi su būtinybe sukurti sąlygas vaikų fizioterapijos, kineziterapijos ir psichoterapijos paslaugų teikimui pagal pacientų ir jų artimųjų poreikius. Projektas nukreiptas į vienos būtinos ir stokojamos vaikų gydymo grandies stiprinimą- stacionarinę ir ambulatorinę vaikų reabilitaciją. Projektas pradėtas įgyvendinti 2008 m. birželio 30 dieną, numatoma darbų pabaiga 2010 m. birželio mėnuo

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos vaikų gydymo paslaugų prieinamumo didinimas, plečiant ir užtikrinant  jų kokybę VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje .

Projekto uždaviniai : atlikti patalpų rekonstravimą, pritaikyti patalpas neįgaliems vaikams, įrengti fizioterapijos, psichoterapijos ir kineziterapijos patalpas.

Projekte numatyta rekonstruoti vaikų skyriaus patalpas įrengiant baseiną, kabinetus  psichoterapijos ir kineziterapijos paslaugų teikimui, keltuvą fizinę negalią turintiems vaikams, įsigyti medicininę ir kompiuterinę įrangą. Tuo pačiu bus apšiltintas pastatas, pakeisti langai, renovuota sporto salė.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos prielaidos pagalbos tęstinumo, veiksmingumo ir efektyvumo bei ligų prevencijos užtikrinimui, kai ligoniai ir jų tėvai gaus ligų valdymo įgūdžius.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė šiame projekte siekia rekonstruoti turimas nenaudojamas patalpas, įsigyti medicininę įrangą reikalingą vaikų reabilitacijos paslaugų teikimui. Projekto metu atnaujinta materialinė bazė yra rimtas pagrindas plėsti projekte numatytas paslaugas ir gerinti  jų kokybę.

Atlikti  rekonstruojamų patalpų projektavimo darbai, atlikta projekto ekpertizė. Pasirašytos rangos darbų, techninės priežiūros , viešinimo paslaugų sutartys. Paruošti mokymų planai vaikų skyriuje besigydančių vaikų tėvams apie numatytas priemones ir būdus vaikų reabilitacijai, apie vaikų reabilitacijos svarbą.

Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

3.

2009 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės atstovai pasirašė finansavimo sutartis šiems projektams:

1) „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“;

2) „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės A ir B korpusų pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“.

Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų šimtu procentų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus  vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projektų tikslas – rekonstruoti ligoninės pastatus, siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas ir gerinti teikiamų gydymo paslaugų kokybę.

Projektų pagrindinės veiklos:

Projekto „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“ įgyvendinimui skiriama 3 999 999 Lt., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.

Projekto „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės A ir B korpusų pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“ įgyvendinimui skiriama 2 770 942 Lt., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. vasario 25 d.

Atlikus pastatų renovavimą bus pasiektas energijos sutaupymas, sumažintos įstaigos išlaidos, skirtos suvartotai energijai padengti. Sutaupytos lėšos bus panaudotos pacientų gydymo kokybei bei gydymo paslaugų prieinamumui gerinti.

Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

4.

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

VIETINĖS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BEI JOS INSTITUCIJŲ  ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

2009 m. spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Viešosios įstaigos „PVC“ ir viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės atstovai pasirašė finansavimo sutartį projektui „Viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti pagal subsidijų schemą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojų administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, gerinant darbą reabilitacijos komandoje bei stiprinant darbuotojų komunikacinius gebėjimus įstaigos viduje bei išorėje.

Projekto veiklos: numatomi vidiniai mokymai septyniomis aktualiomis temomis, skirti ligoninės darbuotojams mokymų turinį „priartinant“ prie ligoninės veiklos specifikos. Šių mokymų tikslas – atskleisti ir tobulinti darbuotojų kompetencijas, siekiant efektyviai panaudoti jų potencialą ligoninės veikloje.

Projekto veiklose dalyvaus 12 administracijos darbuotojų ir 139 ligoninės darbuotojų. Netiesioginiai naudos gavėjai – ligoninės pacientai, gaunantys viešąsias paslaugas. Projekto trukmė – 12 mėnesių. Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų projektas nutrauktas.

5.

 

Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojai patirties sėmėsi Škotijoje

Gavus Europos Komisijos finansavimo dotaciją VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojai įgyvendina projektą „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės medicinos personalo profesinių įgūdžių ugdymai“. Projektas vykdomas pagal Leonardo Da Vinči paprogramę, kuri yra „Mokymosi visą gyvenimą“ programos dalis. Programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Plačiau…

6.

"Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje"
2009 m. rugpjūčio 24 d
. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės atstovai pasirašė finansavimo sutartį projektui „Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų šimtu procentu pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, kokybės gerinimas, aukštesnis paslaugų kokybės saugumas, prieinamumas.

Projekto pagrindinės veiklos:

Projekto „Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ įgyvendinimui skiriama 1 309 300,00 Lt., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

7.

"VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyriaus teritorijos kelių, pėsčiųjų takų ir automobilių stovėjimo aikštelių paprastas remontas"

Įvykdytas projektas „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus teritorijos kelių, pėsčiųjų takų tiesimo, taisymo (remonto) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, taisymo (remonto) darbai“. Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, o jo vertė  200 000 Lt. Projekto įgyvendinimo metu atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė vaikų skyriuje, suremontuota ligoninės vaikų skyriaus teritorijoje esančių vidaus kelių danga.

8.

 

Gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Mokymosi visą gyvenimą“ programą, kurią Lietuvos respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojai įgyvendina projektą „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės medicinos personalo profesinių įgūdžių tobulinimas kardiologinėje reabilitacijoje“.

Projekto įgyvendinimo metu 2012 m. rugsėjo 16 – 30 dienomis 6 ligoninės medikai: kardiologijos sk. vedėja Aurelija Ambrazaitytė, klinikinės fiziologijos sk. vedėja Asta Rudzevičienė, FMR gydytoja kardiologė Zita Makselytė, kineziterapijos sk. vedėjas Gintautas Jakubauskas, kineziterapeutė Vaida Puniškė ir FMR slaugytoja Nijolė Pliskauskienė tobulinosi ir įgijo praktines žinias, įsisavino taikomą metodologiją, kuri yra naudojame darbe su pacientais sergančiais sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis Berno Universitetinėje ligoninėje (Inselspital Bern University Hospital) Šveicarijoje. Buvo malonu įsitikinti, kad širdies ir kraujagyslių ligos ir mūsų ligoninėje, ir Šveicarijoje diagnozuojamos ir gydomos taip pat.

Informacija apie mokymus

9.

 

Gavus Europos Sąjungos paramą pagal  „Mokymosi visą gyvenimą“ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, nuo 2013 birželio 1-os dienos prasidėjo Švietimo mainų paramos fondo  finansuojamas projektas „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės personalo profesinių įgūdžių tobulinimas neurologinėje ir ortopedinėje reabilitacijoje“.

Pagrindinis projekto tikslas yra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės medicinos personalo profesinių įgūdžių tobulinimas  ortopedinėje ir neurologinėje reabilitacijoje (vaikų ir suaugusių). Šio vizito  tikslas – patobulinti ligoninės skyrių  (traumatologijos artrologijos, neurologijos, vaikų) medicinos darbuotojų žinias, įgyti praktines žinias, įsisavinti taikomas šiuolaikiškas  metodologijas, kurios yra naudojamos darbe su pacientais jau sergančiais judamojo-atramos aparato, artrologinėmis , stuburo ligomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė- 7 mėnesiai. Projekto įgyvendinimo metu darbuotojai važiavo į Suomiją į Ortono ortopedinę ligoninę ir daugiaprofilinę privačią kliniką Firumeda. Pasiekti šie rezultatai: 2 sav. trukmės vizitas į Suomiją į Ortono ortopedinę ligoninę ir daugiaprofilinę privačią kliniką Firumeda, patobulinta kvalifikacija 6 reabilitacijos komandos nariams , o įgyta patirtis bus adaptuota kasdieniniame darbe su pacientais.  Projekto vertė – 11 694 eurų.

10. „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus  teritorijos kelių, pėsčiųjų takų tiesimo, taisymo (remonto) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, taisymo (remonto) darbai“.

        Per eilę metų Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyriaus teritorijos asfalto ir vaikščiojimo takų danga susidėvėjo ir joje atsirado duobių ir įtrūkimų.  Siekiant išspręsti šią problemą buvo parengtas projektas „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus  teritorijos kelių, pėsčiųjų takų tiesimo, taisymo (remonto) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, taisymo (remonto) darbai“ ,

Projektas buvo finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, o jo vertę sudarė 521 900 litų.

Projektas pradėtas vykdyti 2012 m. birželio pabaigoje. Projekto įgyvendinimo metu atlikti vaikų skyriaus teritorijoje esančių vidaus kelių dangos remonto darbai: praplatinti takai, atnaujinta jų danga, suremontuota ligoninės vaikų skyriaus teritorijoje esančių vidaus kelių danga, atnaujinta ir suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė.

 

 

11. Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymas

Pagrindinis Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymo projekto tikslas yra didinti Klasterio žinomumą, tarptautiškumo lygį, skatinti Lietuvos ir užsienio įmonių bendradarbiavimą, sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam Klasterio narių ir mokslo visuomenės ryšių stiprėjimui.
2013-10 mėn. gautas finansavimas pagal priemonė „In Klaster“ LT, klasterio veiklai vystyti. Suma 1.081.624 Lt
Pagrindiniai Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymo projekto uždaviniai yra:
–  Atlikti išsamius tyrimus, reikalingus Lietuvos medicinos turizmo klasterio plėtrai;
– Užtikrinti efektyvų dalinimąsi žiniomis ir patirtimi tarp esamų bei potencialių Klasterio narių/partnerių;
–  Efektyviai organizuoti ir įgyvendinti apsibrėžtas klasterio populiarinimo rinkodaros priemones tikslinėse rinkose.
Numatoma, jog įgyvendinus Projektą, bus:
– Pritraukti nauji, aukštos kokybės medicinos turizmo paslaugas teikiantys klasterio nariai ir partneriai;
– Padidinta Klasterio narių konsoliduota apyvarta;
– Padidinta Klasterio įmonių konsoliduotas eksportas;
– Panaudoti įgyvendinant Projektą atlikti tyrimai ir informacija Klasterio narių veikloje siekiant plėsti Klasterio veiklą.
Siekdamas apsibrėžtų tikslų ir uždavinių klasteris projekto kontekste vykdys šias veiklas:
1.1.1. Tyrimų, reikalingų klasterio vystymui atlikimas
1.2.1. Dalyvavimas bendradarbiavimo skatinimo renginiuose
1.2.2. Klasterio narių žinių ir patirties kokybės valdymo srityje pasidalinimo seminarų rengimas
1.3.1. Komunikacijos priemonių parengimas
Dalyvavimas renginiuose būtinas partnerių pritraukimui.
Paslaugų paketų pardavimų statistika sudarys sąlygas įvertinti Projekto poveikį klasterio narių konsoliduotam eksporto apimties ir apyvartos augimui.

12. E.sveikatos sistemos paslaugų kūrimas, diegimas ir plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje  (partneriai).

13. Reabilitacijos paslaugų gerinimas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. Vertikalios vonios rekonstravimo darbai.

2014 metais ligoninės paraiška dėl vertikalios vonios rekonstravimo darbų buvo įtraukta į Valstybės investicijų projekto sąrašą. 2015 m. pavasarį pradėti darbai- parengtas techninis projektas, atlikta  projekto techninė ekspertizė, konkurso būdu parinktas rangovas- UAB "Balkesta". 2016 m. liepos mėn. pabaigoje valstybinė komisija patvirtino, kad rekonstrukcijos darbai atlikti sėkmingai. Pacientai jau atlieka procedūras  rekonstruotoje vertikalioje vonioje.  Projekto tikslas ir numatyti uždaviniai pasiekti pilnai.

n_vv_3

 

12. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės ir Vytauto Didžiojo universiteto projektas

2014 m. kovo 3 d. pradedamas vykdyti Vytauto Didžiojo universiteto projektas „Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius“, kuriame VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė yra numatyta kaip projekto vykdymo partnerė.

 Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti psichologinio metodo (motyvavimo pokalbio) efektyvumą, šio efektyvumo sąsajas su sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis asmenybės savybėmis bei kognityvinių funkcijų ypatumais, mažinant sveikatai žalingą elgesį bei ugdant sveikatai palankaus elgesio įgūdžius.

 Projekto įgyvendinimo trukmė – 3 m.

 Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, jo vertė – 216.2 tūkst. Lt.

Projekto vykdymo eigoje ligoninės darbuotoja psichologė Raimonda Petrolienė parengė daktaro disertaciją tema "Motyvavimo pokalbio reikšmė stiprinant sergančiųjų išeminė širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį psichosocialinės reabilitacijos laikotarpiu."