PATVIRTINTA

VšĮ Abromiškių reabilitacijos

ligoninės direktoriaus

2011 m. lapkričio 30 d.  įsakymu Nr. V – 124

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011–2014 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS
 
Eil. Nr. Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo kriterijai
Tikslas – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje
Tikslo rezultato kriterijai:
1) asmenų, neoficialiai mokėjusių asmens sveikatos priežiūros įstaigose už gautas sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas nuo 16 iki 8 proc.;
2) asmenų, neoficialiai mokėjusių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir manančių, kad neoficialus mokėjimas pagerino paslaugų kokybę, sumažėjimas 15 proc.;
3) papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo plėtra.
1 uždavinys
Parengti (patikslinti) korupcijos prevencijos programas, paskirti atsakingus asmenis
1 1.1. Paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. Ligoninės direktorius 2011 m. spalis Ligoninės paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
2 1.2. Parengti (patikslinti) ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 2011 m. spalis Ligoninės parengta (patikslinta) programa ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planas.
3 1.3. Elektrėnų savivaldybės administracijai pateikti patvirtintos (patikslintos) įstaigos Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių plano kopijas bei informaciją apie asmenį (-is), paskirtą (-us) vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę. Ligoninės direktorius 2011 m. lapkritis-gruodis Ligoninės pateikta programa, jos įgyvendinimo priemonių planas ir informacijos apie asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.
4 1.4. Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą bei asmens (-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 2011 m. spalis–lapkritis Ligoninės interneto svetainėje paskelbta nurodyta informacija
2 uždavinys
Įvertinti Ligoninės veiklos sritis, siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę (nustatyti korupcijos riziką)
5 2.1. Išskirti Ligoninės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę jose. Ligoninės direktorius ir asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Kiekvienų metų III ketv. Nustatytos Ligoninės veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atliktas veiklos srities įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.
6 2.2. Elektrėnų savivaldybės administracijai pateikti atlikto veiklos srities įvertinimo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės medžiagą. Ligoninės direktorius ir asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Kiekvienų metų III ketv. Ligoninės pateikta veiklos srities įvertinimo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės medžiaga
7 2.3. Pateikti steigėjams ligoninės direktoriaus pasirašytą atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą. Ligoninės direktorius ir asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Kiekvienų metų III ketv. Ligoninės pateikta steigėjui atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiaga
8 2.4. Ligoninei, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą. Ligoninės direktorius ir asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Parengus korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą Parengtas ir patvirtintas neatitikimų šalinimo priemonių planas.
3 uždavinys
Šalinti korupcijos prielaidas, rengiant teisės aktų projektus
9 3.1. Ligoninėje, skelbiamų „Valstybės žiniose“ ar kitais viešais būdais savo teisės aktus, reguliuojančius visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, atlikti tokių teisės aktų projektų vertinimą antikorupciniu požiūriu. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Teisės akto rengėjui pateikus teisės akto projektą Teisės aktų projektų, pateiktų antikorupciniam vertinimui, skaičius. Parengtų teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų aktų skaičius.
4 uždavinys
Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybę užtikrinant, kad Ligoninėje dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys
10 4.1. Nustatyta tvarka teikti raštišką prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, pateikimo. Ligoninės direktorius Privaloma tvarka, numatant priimti asmenį į nurodytas pareigas; Įstaigos vadovo sprendimu dėl asmens, einančio nurodytas pareigas Pateiktų prašymų STT* dėl informacijos pateikimo apie asmenis, siekusių eiti pareigas, kai kreiptis į STT* yra privaloma, skaičius.
5 uždavinys
Šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais
11 5.1.  Ligoninės informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 2011 m. IV ketv. Ligoninės informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų.
12 5.2. Ligoninės interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Ataskaitą skelbti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 d. Paskelbta ataskaita apie priemonių plano vykdymą.
6 uždavinys
Informuoti apie galimas korupcines veikas ir paviešinti nustatytus korupcijos atvejus, analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių
13 6.1. Ligoninėje  gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti ligoninės direktorių ir Specialiųjų tyrimų tarnybą Ligoninės ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Gavus pranešimą Pateiktų pranešimų Ligoninės direktoriui ir perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų tarnybai skaičius.
14 6.2. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Ligoninėje priemonių. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Gavus pasiūlymus Analizuotų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių skaičius.
15 6.3. Ligoninės interneto svetainėje skelbti informaciją apie Ligoninės  darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Per 10 darbo dienų nuo informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas patvirtinimo Paskelbtų informacijų apie asmenis, kuriems buvo pateikti įtarimai padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius.
16 6.4. Ligoninės interneto svetainėse skelbti informaciją apie asmenis, dirbančius Ligoninėje ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo Paskelbtų informacijų apie asmenis, pripažintus– padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius.
7 uždavinys
Ligoninės darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais
17 7.1. Organizuoti Ligoninės darbuotojų susitikimus su STT* darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją, STT* Ryšių su visuomene skyriaus darbuotojais. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Ne rečiau kaip 1 kartą per metus Susitikimų su STT* darbuotojais skaičius, susitikime dalyvavusių Ligoninės darbuotojų skaičius.
18 7.2. Organizuoti Ligoninės darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę). Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Ne rečiau kaip 1 kartą per metus Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam kursus išklausiusiam įstaigos darbuotojui.
8 UŽDAVINYS
Didinti viešųjų pirkimų sveikatos sistemoje organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę
Tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ar paslaugų pirkimą
Tikslo rezultato kriterijai:
1) korupcijos rizika atliekant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų pirkimus sveikatos priežiūros įstaigose sumažėjimas, pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) padidėjimas: 2011 metais – 60 proc. poreikio apimties; 2012 metais – 65 proc. poreikio apimties; 2013 metais – 68 proc. poreikio apimties; 2014 metais – 71 proc. poreikio apimties;
2) perkančiųjų sveikatos priežiūros įstaigų per CPO skaičiaus pokyčiai: 2011 metais – 30 proc.; 2012 metais – 50 proc.; 2013 metais – 70 proc.; 2014 metais – 90–95 proc. įstaigų.
21 8.1. Pradėti nustatyto sąrašo medicininės įrangos pirkimą per Centrinės projektų valdymo agentūros CPO. Ligoninės direktorius ir darbuotojai, atsakingi už viešuosius pirkimus 2013 m. II ketv. Medicininės įrangos pirkimų per CPO skaičius.
9 uždavinys
Bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais
22 9.1. Bendradarbiauti su STT* korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Nuolat Gauta metodinė pagalba.
10 uždavinys
Kontroliuoti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą
23 10.1. Teikti informaciją apie tikslinių priemonių, nurodytų Korupcijos prevencijos Ligoninėje programos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių plane vykdymo eigą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui. Ligoninės direktorius Pranešimus (informaciją) teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 d. Pranešimų apie korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymą skaičius. Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius.
24 10.2. Kontroliuoti ir koordinuoti Ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti Ligoninės direktoriui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Pranešimus (informaciją) teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. Pranešimų apie korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymą skaičius. Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius.
25 10.3. Teikti Elektrėnų savivaldybės administracijai pranešimą apie priemonių, nurodytų Ligoninės Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymą ir pasiūlymus dėl jų patikslinimo. Ligoninės direktorius Kiekvienais metais pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. Pranešimų apie korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymą skaičius. Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius.
                 
STT* – Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnyba            

Parengė:

Veiklos koordinatorė

Jovita Martišiūtė